10 tips voor succes met subsidies

10 tips voor succes met subsidies

1. Zorg voor een goede toekomstvisie

Subsidie is niets meer en niets minder dan een tegemoetkoming in kosten. Heeft uw organisatie goed inzicht in hoe u zich in de toekomst wilt en gaat ontwikkelen? Een investeringsbegroting en een overzicht van uw toekomstige activiteiten geven houvast. U weet waar u kosten gaat maken en waar dus een subsidie het meest wenselijk is. Met een goede toekomstvisie kunt u gerichter zoeken.

2. Wees op de hoogte van overheidsbeleid

Daar waar het overheidsbeleid parallel loopt met uw organisatiebeleid, liggen subsidiekansen. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • U bent bezig op het gebied van cultuur, welzijn en sport
  • U organiseert activiteiten die integratie bevorderen
  • U gaat investeren in energiebesparende maatregelen
Veel van deze informatie haalt u uit de krant, vakbladen en regionale bladen. Ook op internet kunt u veel subsidie-informatie vinden. Als u van de diverse beleidsterreinen een goed beeld heeft, kunt u een match maken.
Om de match goed te maken kunt u zich ook laten bijstaan door een deskundige adviseur.
3. Zorg voor een goed netwerk

Een andere organisatie voert een project uit en heeft daarvoor subsidie ontvangen. Als u een vergelijkbaar project gaat starten kunt u ervaringen uitwisselen. Contact met bestuurders en ambtenaren is ook zeer zinvol. Zij kunnen u attenderen op subsidiemogelijkheden. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar de juiste personen. Uiteindelijk levert dit kostbare informatie op die u kunt gebruiken voor het indienen van een subsidie.


4. Gedeelde belangen

Staat u op het punt een project te starten? Of bent u voornemens te gaan investeren? Probeer dan te bepalen wie naast uzelf belang heeft dat dit project doorgang vindt. Als u die persoon of organisatie kunt benoemen dan heeft u vaak de verstrekker van subsidiegeld te pakken.

5. Verzamel zoveel mogelijk informatie voor de aanvraag

Belangrijk is dat een aanvraag zo goed mogelijk aansluit bij het subsidieprogramma. Soms is het noodzakelijk dat u het subsidieproject iets wijzigt om binnen de voorwaarden te passen.

Zorg dat u zoveel mogelijk informatie verzamelt over de voorwaarden waarop de subsidieverstrekker selecteert. Dat geldt zeker bij aanvragen die op kwaliteit met andere aanvragen moeten concurreren. Informatie die interessant is, is goede regelinginformatie en eventuele beleidsstukken (van de diverse overheden) rond het thema dat u indient.
Als het mogelijk is om een aanvraag al op voorhand voor te leggen aan een verstrekker, dan is het zinvol dit ook te doen. De informatie die hieruit komt, kunt u gebruiken om een aanvraag sterker te maken. Of om alsnog af te zien van een aanvraag.

6. Wees tijdig

Subsidie is een stimuleringsmiddel dat u over het algemeen moet aanvragen voordat u verplichtingen bent aangegaan. Veel subsidies kennen bovendien deadlines of afgebakende openings- en sluitingstijden. Het indienen van een subsidieaanvraag wil nog wel eens een sluitpost zijn van een tijdplanning. Dit kan enerzijds leiden tot het niet halen van die deadlines of dat het project ondertussen begonnen is. Anderzijds heeft de kwaliteit van een project te leiden onder een te krappe tijdsplanning. Het voorleggen van een aanvraag lukt dan vaak niet eens. Wees er op tijd bij, ook omdat veel subsidieverstrekkers het geld vergeven onder het mom van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

7. Controleer of u de subsidie-optie werkelijk wilt
Als de contouren van de subsidieaanvraag zichtbaar worden is het belangrijk dat u de optie met en zonder subsidie naast elkaar houdt. Welk traject is voor u het aantrekkelijkst? Het kan zijn dat u om voor subsidie in aanmerking te komen het project heeft aangepast. Het is goed om nog eens na te gaan of de doelen worden behaald die u uiteindelijk wilt bereiken.

Als het aanvragen van een subsidie bijvoorbeeld de voortgang in de weg staat of te veel werk vergt, kunt u overwegen om alsnog zonder subsidie aan de slag te gaan.

8. Wijs een verantwoordelijke aan

Het is van belang dat iemand verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag en de realisatie van het project. Dit kan een medewerker zijn, maar ook een externe adviseur. Deze persoon is verantwoordelijk voor de voortgang en het resultaat. Zo voorkomt u dat de subsidieaanvraag blijft liggen in de hectiek van uitvoering van het project.


9. Zorg voor goede dossiervorming

Als u subsidie toegezegd heeft gekregen is het van belang dat u het project waarvoor u subsidie heeft aangevraagd ook gaat uitvoeren. Bij subsidietoezeggingen horen vaak ook verplichtingen. Aan die verplichtingen moet worden voldaan om de toegezegde subsidie ook daadwerkelijk te ontvangen.

U dient aan te tonen dat u de door u geclaimde kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt of uw accountant moet dit verklaren. Verzamel daarom direct vanaf de start van de subsidieaanvraag bewijzen en leg deze systematisch vast. Dat bespaart u veel tijd op het moment dat u uw opleveringsformulier moet inzenden en bij een eventuele controle van de subsidieverstrekker of de Belastingdienst.


10. Evalueer voortgang met verstrekker

Zeker bij omvangrijke projecten is het van groot belang om de subsidieverstrekker geregeld op de hoogte te stellen van de voortgang. Bij wijziging van het project gedurende de uitvoering is dit vaak een verplichting. Door regelmatig contact te onderhouden kunt u vroegtijdig knelpunten signaleren en indien mogelijk oplossen.

    0
    Je winkelwagen