Bestuurlijke aansprakelijkheid

Bestuurlijke aansprakelijkheid

Bestuurlijke aansprakelijkheid bij stichtingen

Je zal de eerste bestuurder niet zijn die te goeder trouw toetreedt tot het bestuur van een stichting en vervolgens een claim om de oren krijgt, die hem zijn huis kost. Pas dus op voor bestuurlijke aansprakelijkheid!

Stichting – niet aansprakelijk

Een stichting heeft altijd volledige rechtsbevoegdheid. Omdat deze bij notariële akte is opgericht. Dit houdt in dat de bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn, maar de stichting.

De aansprakelijkheid van een bestuurder is geregeld in artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek.

Maar let op!

Drijft jouw stichting een onderneming en betaalt zij vennootschapsbelasting? Dan is de anti-misbruikwetgeving van toepassing. Net zoals bij de BV kunnen bestuurders daarbij onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gehouden.

Deze omstandigheden zijn:

 • De bestuurder is voor de stichting te zware contractuele verplichtingen aangegaan. Bij het aangaan van die verplichtingen wist of kon hij/zij voorzien dat de stichting niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Dit wordt gezien als een onrechtmatige daad van de bestuurder.
 • De bestuurder of het bestuur meldt het onvermogen om belastingen en premies te betalen niet of niet tijdig bij de Belastingdienst.
 • Als aannemelijk is dat het onvermogen om belastingen en premies te betalen een gevolg is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, in een periode van drie jaar voorafgaand aan de melding.
 • Als de stichting failliet gaat en dit faillissement het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van het bestuur of degenen die het beleid bepaalden, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement. Zijn er geen jaarstukken gedeponeerd bij het handelsregister? Dan wordt onbehoorlijk bestuur verondersteld.
 • Als het gaat om handelingen in de oprichtingsfase van de stichting. Die aansprakelijkheid eindigt als de eenmaal opgerichte stichting (rechtspersoon) de handelingen bekrachtigt.
 • De stichting is niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Je kan je als bestuurder verzekeren tegen schade met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Er zijn verschillende vormen mogelijk, onder andere waarbij je het privévermogen van bestuurders beschermt. Informeer bij jouw verzekeringsmaatschappij of verzekeringsadviseur over de mogelijkheden.

Tips om risico op aansprakelijkheid te beperken

 • Onderzoek de risico’s voordat je een bestuurslidmaatschap aanvaardt.
 • Schrijf alle bestuursleden in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Werk verantwoord, gewetensvol, loyaal en bewust binnen de regels van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten.
 • Blijf binnen jouw bevoegdheden.
 • Kijk mee met jouw collega-bestuurders en laat zaken die je constateert zo nodig schriftelijk vastleggen. Je bent ook aansprakelijk als jouw medebestuurders fouten hebben gemaakt.
 • Leer van gemaakte fouten.

  0
  Je winkelwagen