De naam van uw organisatie wijzigen

De naam van uw organisatie wijzigen

De naam van uw organisatie wijzigen

De statuten
De naam van uw organisatie staat vermeld in de statuten. Als u van naam wilt veranderen, is het daarom zaak om dit door te voeren in de statuten. Pas dan is de naamsverandering officieel. Bij een vereniging kunnen de statuten in principe altijd worden aangepast, ook wanneer de bevoegdheid tot wijziging statutair is uitgesloten. Als er zo’n bepaling in uw statuten staat, heeft u instemming van uw leden nodig.
Bij een stichting kunnen de statuten worden gewijzigd als dat daar in staat vermeld. Het is niet mogelijk om ze te wijzigen als er een uitdrukkelijk verbod tot statutenwijziging in is opgenomen of als er een regeling tot wijziging van de statuten ontbreekt. Alleen met een verzoek aan de rechtbank kan dit worden aangepast, iets wat in de praktijk vaak goed uitpakt.

De procedure bij een stichting
Wie de bevoegdheid tot wijziging van de statuten heeft, is te vinden in de statuten. Het kan de oprichter, het bestuur of het Openbaar Ministerie zijn. In de meeste gevallen is het het bestuur. In een bestuursvergadering beslist vervolgens de meerderheid (tweederde of drievierde van de aanwezigen). Er kan een quorum-eis worden gesteld, wat inhoudt dat er een bepaald aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders moet zijn. Als de statuten een ‘gewone’ of ‘absolute’ meerderheid van de stemmen eisen, betekent dit dat het aantal vóórstemmers groter moet zijn dan de helft, plus één van de uitgebrachte stemmen. De wijziging moet vervolgens bij notariële akte tot stand komen. De notaris zorgt er meestal voor dat een afschrift van de akte ook bij het Handelsregister wordt gedeponeerd. 

De procedure bij een vereniging
In dit geval kunnen de statuten alleen worden gewijzigd tijdens de Algemene Vergadering. Het bestuur roept op tot een AV en doet de mededeling dat daarin een wijziging in de statuten wordt voorgesteld. Tussen de datum van de oproep tot een algemene vergadering en de datum waarop die plaatsvindt, moeten minstens zeven vrije dagen zitten. Meestal is veertien dagen echter de norm. De dag van de ontvangst van de oproeping en de dag van de vergadering tellen niet mee. Vanaf vijf dagen voor de algemene vergadering kunnen leden een afschrift van het voorstel met de voorgestelde statutenwijziging inzien. U kunt het hen toezenden of het ter inzage op een openbare plek leggen. Vervolgens kan er in de AV besloten worden over de nieuwe naam en de bijbehorende statutenwijziging.
Tenzij de statuten anders bepalen, dient een besluit tot statutenwijziging te worden genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. De wet geeft geen quorum-eis, wat inhoudt dat er een bepaald aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders moet zijn. Het kan wel voorkomen dat uw statuten een quorum-eis stellen. Een uitzondering op de regel geldt als de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten is uitgesloten. In dat geval is wijziging niettemin mogelijk met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De wijziging moet tenslotte bij notariële akte tot stand komen. De notaris zorgt er meestal voor dat een afschrift van de akte ook bij het Handelsregister wordt gedeponeerd. 

De gevolgen
Een naamswijziging houdt niet op bij de aanpassing van de statuten. Vergeet niet om de nieuwe naam naar buiten te communiceren, zodat deze zo snel mogelijk gemeengoed wordt in de media, onder de leden, het personeel en de vrijwilligers. Vaak is het bij een nieuwe naam ook een goed idee om een nieuw logo in nieuwe kleuren te laten ontwerpen. Vergeet ook niet om nieuw briefpapier te laten drukken, uw website en alle andere zaken waar de naam op voorkomt aan te passen.

Bron: Almanak voor de Stichting en de Vereniging door Mr. JJA Hamers, Prof. Mr. CA SCwarz, mr. DFMM Zaman