Het oprichten van een goede doelen stichting

Het oprichten van een goede doelen stichting

Het oprichten van een (goede doelen) stichting

Goede doelen stichting oprichten

Ben je van plan om een goede doelen stichting op te richten? Denk dan eens na over het volgende:

 • Voor het oprichten van een stichting geldt geen kapitaalseis, er zijn geen leden, geen aandeelhouders en er vindt geen antecedentenonderzoek plaats. Het oprichten van een stichting is dus gemakkelijker dan het oprichten van bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (BV).
 • Een stichting is een rechtsvorm, en de stichting heeft volledige rechtsbevoegdheid. Volledige rechtsbevoegdheid wil zeggen dat de stichting zelfstandig drager is van rechten en plichten. Bestuurders zijn dus niet hoofdelijk aansprakelijk (tenzij er sprake is van wanbeleid of andere grove misdragingen).
 • Stichtingen mogen geen uitkeringen doen aan de oprichters of bestuurders. En ook niet aan andere personen, tenzij deze uitkeringen vallen binnen het ideële of maatschappelijke doel dat de stichting nastreeft.
 • Subsidieverstrekkers vereisen soms een stichtingsvorm om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • Om een stichting op te richten, moeten er statuten zijn/worden opgesteld. Bekijk een aantal modelstatuten en bestudeer statuten van stichtingen met een min of meer gelijke doelstelling. Zo kom je goed beslagen ten ijs en bespaar je kosten.
 • Als een stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bereikt, zijn schenkingen en erfenissen zonder drempel vrijgesteld van de inkomstenbelasting.
 • Het bestuur van een stichting dient uit minimaal 3 (drie) personen te bestaan wil de stichting in aanmerking komen van de ANBI-status. De meerderheid van de bestuursleden mag niet tot één familie behoren.

Statuten

Wil je een goede doelen stichting oprichten, dan moet je beschikken over de (concept)statuten van jouw stichting. Je kan deze statuten door of in samenspraak met de notaris laten opstellen, maar hier zijn uiteraard kosten aan verbonden. Op basis van modelstatuten stel je bijna moeiteloos een eerste versie op. Deze kan je vinden op de DoeHetZelfNotaris.nl. In deze statuten moet minimaal vermeld zijn:

 1. De naam die je aan de stichting wilt geven. Deze naam moet het woord ‘stichting’ bevatten en moet uniek zijn. Doe dus vooraf het vereiste speurwerk, bijvoorbeeld door op het internet te zoeken naar reeds bestaande stichtingen. Dat voorkomt teleurstellingen.
 2. De vestigingsplaats. Deze vestigingsplaats moet een Nederlandse gemeente zijn. De vestigingsplaats wordt ‘zetel’ genoemd.
 3. Het doel van de stichting: een ideëel of maatschappelijk doel. Uiteraard heb je heel duidelijke ideeën over dit doel. Het is echter verstandig de formele doelstelling iets ruimer te formuleren; mocht je in de toekomst andere activiteiten willen ontplooien, dan hoef je de statuten niet meteen aan te passen.
 4. De manier waarop bestuursleden en andere functionarissen (zoals leden van de Raad van Toezicht) worden benoemd en ontslagen.
 5. De manier waarop gelden worden besteed op het moment dat de stichting op enig moment wordt ontbonden. Of een beschrijving van de wijze waarop dit wordt vastgesteld.

Uit kostenoverwegingen is het aan te raden zelf een eerste versie van de statuten op te stellen voordat je een bezoek brengt aan de notaris.

Huishoudelijk reglement

Bedenk daarbij dat je niet alles in de statuten hoeft vast te leggen. Een aantal zaken kan ook worden beschreven in het huishoudelijk reglement. Daarbij rijst meteen de vraag: wat zet ik in de statuten en wat in het huishoudelijk reglement? De keuze is eenvoudig: zet in de statuten wat echt wezenlijk is voor jouw stichting, en wat niet of niet snel zal veranderen. Het veranderen van statuten betekent dat je opnieuw een notaris moet inschakelen: een statutenwijziging kost geld. Spaar wijzigingen in de statuten daarom op: zo voorkom je dat je om de haverklap de hulp van een notaris moet inschakelen. In het huishoudelijk reglement leg je zaken vast die aan verandering onderhevig kunnen zijn. Je kan deze middels een bestuursbesluit wijzigen.

Een notaris kiezen

Het kiezen van een notaris is een mijlpaal in de oprichting van de stichting. Een stichting kan namelijk alleen via een notaris worden opgericht. Notarissen zijn juristen, en dienen onafhankelijk te werk te gaan. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als je de notaris vraagt je bij te staan met advies. Dat kan nodig zijn als je de statuten niet zelf of met jouw medebestuursleden hebt kunnen opstellen.

Kies bij voorkeur een notaris waar jij of een van jouw mede-oprichters (goede) ervaringen mee heeft. Fouten bij de oprichting kunnen gedurende lange tijd vervelende gevolgen hebben. Vervelend voor de bestuursleden, maar ook vervelend voor de donateurs.

Vind je geen notaris die jou een korting wil geven, dan is het goed eens te informeren bij een notaris die buiten de randstad werkt. Notarissen beoefenen een vrij beroep, en mogen dus hun eigen tarieven vaststellen. Je mag elke notaris in Nederland kiezen, ook buiten de plaats waar de stichting haar zetel heeft. Vraag offertes aan, vergelijk ze, onderhandel en maak jouw keuze.

  Je winkelwagen