Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst?

Kenmerken arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst heeft drie kenmerken:

 • Gezagsverhouding: de werkgever geeft opdrachten en bepaalt hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht.
 • De werknemer krijgt loon. Meestal is dat geld, maar het loon kan ook bestaan uit bijvoorbeeld gratis maaltijden, een dienstauto en een aandelenoptieregeling. Een onkostenvergoeding wordt niet beschouwd als loon.
 • Er is sprake van persoonlijke arbeid; de werknemer verricht de arbeid zelf. Bovendien moet de arbeid voor de werkgever van waarde zijn. In deze zin is een stage of leerplaats dus geen arbeid.

Er is een duidelijk verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Bij de laatste ontbreekt de gezagsverhouding. De opdrachtnemer is niet verplicht om de opdrachten en aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen.

Leg afspraken op tijd vast!
In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een nieuwe medewerker zijn werkzaamheden al begint voordat de arbeidsovereenkomst klaar en ondertekend is. Als het tegenzit, kan dat u veel ergernis én geld kosten. Stelt de nieuwe kracht u namelijk zwaar teleur en wilt u na enige tijd de relatie beëindigen, dan is uw positie als werkgever zeer zwak als u niets op papier heeft gezet. Een proeftijd is alleen maar geldig als die op papier staat!
Ook al is er geen arbeidsovereenkomst getekend: er is nu sprake van een vast dienstverband en om de medewerker te ontslaan heeft u dus een ontslagvergunning nodig of toestemming van de kantonrechter. En die krijgt u alleen als u goede redenen kunt aanvoeren.

Mocht u er niet aan toegekomen zijn voor de nieuwe werknemer begint, laat het contract dan aan het begin van de eerste werkdag tijdens een kopje koffie ondertekenen.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst regelt de voorwaarden en verplichtingen van werkgever en werknemer jegens elkaar. U bent verplicht bepaalde informatie schriftelijk aan uw werknemers te verstrekken, binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden. Overigens hóeft dit niet per se in een arbeidsovereenkomst. Het mag ook in bijvoorbeeld een aanstellingsbrief of op de loonstrook.
De schriftelijke informatieplicht geldt voor:

 • Naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • Locatie(s) waar het werk wordt verricht
 • De functie van de werknemer of de aard van de werkzaamheden
 • Aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd)
 • Het tijdstip van indiensttreding en eventuele proeftijd
 • De deelname van de werknemer aan een pensioenregeling
 • Hoeveel uur per dag of per week wordt gewerkt
 • Het loon en de termijn van uitbetaling
 • Hoogte van het vakantiegeld
 • Regels voor vakantiedagen en verlof
 • Opzegtermijn
 • CAO die van toepassing is

Eventueel staat er in de arbeidsovereenkomst ook iets over proeftijd, concurrentiebeding, verbod van nevenwerkzaamheden, vergoedingen, geheimhouden, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reis- en onkostenvergoeding en pensioenregeling.

Duur van de arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst kan voor
bepaalde tijd of onbepaalde tijd zijn. In het laatste geval eindigt deze dan automatisch na afloop van de overeengekomen periode. Tenzij men anders heeft vastgelegd of bij CAO is bepaald.
Voor het afsluiten van meerdere opeenvolgende deeltijdovereenkomsten is het zaak om de Flexwet in de gaten te houden. Werkgevers die een werknemer geen vast contract willen geven en daarom met tijdelijke contracten werken, mogen maximaal drie tijdelijke contracten aangaan binnen een periode van 36 maanden. Houdt een werkgever zich hier niet aan, dan kan een contract van rechtswege automatisch overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Functie-omschrijving
U bent wettelijk verplicht uw werknemer te informeren over wat zijn functie binnen de organisatie is of wat voor soort werk hij hierbinnen moet gaan doen. Het is belangrijk dat de betreffende taken ook in de arbeidsovereenkomst staan.

Houd een functie-omschrijving zo ruim mogelijk: u houdt zo een slag om de arm voor als uw werknemer soms andere dan zijn eigen taken moet verrichten. Bijvoorbeeld tijdens ziekte van een collega. Wilt u toch een gedetailleerde functieomschrijving opnemen of dringt uw werknemer daar op aan, dan kunt u uw speelruimte enigszins vergroten door nadrukkelijk de volgende bepaling op te nemen:

Daarnaast zal werknemer ook andere werkzaamheden verrichten, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verwacht.

Loon
Tot op zekere hoogte is de werkgever vrij in het vaststellen van het loon. Dit moet wel ‘redelijk’ zijn en in ieder geval niet minder dan het minimumloon. Ook bent u gebonden aan de
Wet gelijke behandeling en een CAO, als uw organisatie onder een CAO valt.

Van het brutobedrag houdt de werkgever loonheffing en premies in, waarna een nettobedrag wordt uitbetaald aan de werknemer. In beperkte mate is loon in natura (kleding, maaltijden, telefoonkostenvergoedingen) toegestaan. Daarover moeten wel premies worden afgedragen.

Vakantiedagen en verlof
Iedere werknemer heeft per jaar recht op tenminste vier maal het aantal afgesproken arbeidsdagen per week aan vakantiedagen. In de meeste contracten en CAO’s ligt dit aantal hoger. Zodra de werknemer in dienst komt, begint deze vakantierechten op te bouwen. Verder heeft de werknemer recht op diverse vormen van verlof.

Opzegtermijnen
In een arbeidsovereenkomst is de opzegtermijn voor de werknemer opgenomen. Gaat het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan moet het tijdstip van beëindigen van de overeenkomst expliciet in de overeenkomst staan.CAO

Een CAO

is een overeenkomst tussen:

 • Werkgever en een of meer vakbonden (ondernemings-CAO).
 • Eén of meer werkgeversorganisaties en een of meer vakbonden (bedrijfstak-CAO).

In de CAO zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld. Er zijn twee soorten:

 • De minimum-CAO: de werkgever mag hier alleen van afwijken als de werknemer daar voordeel van heeft.
 • De standaard-CAO: de werkgever mag hier niet van afwijken.

U moet een CAO toepassen als:

 • U zelf een CAO met de vakbonden heeft afgesloten.
 • U lid bent van een werkgeversorganisatie die een CAO heeft afgesloten.
 • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO algemeen verbindend verklaard heeft.

Pensioenregeling
U bent als werkgever niet verplicht een pensioenregeling voor werknemers te treffen, maar u heeft wel informatieplicht. Dit houdt in dat u werknemers schriftelijk moet inlichten over het wel of niet bestaan van een pensioenregeling binnen de organisatie. Vaak maakt een pensioenregeling echter deel uit van de arbeidsovereenkomst of de CAO.

Proeftijd
Een proeftijd moet u altijd schriftelijk vastleggen. Tijdens deze proeftijd kunnen u en de werknemer beiden de arbeidsrelatie verbreken, zonder de reden ervoor op te geven. U moet wel een schriftelijke reden van opzegging geven als de werknemer u daarom vraagt.
Bij een arbeidsovereenkomst van maximaal twee jaar mag u een proeftijd van maximaal een maand vaststellen. Bij een contract van twee jaar of meer geldt een proeftijd van maximaal twee maanden.

Bedingen
U kunt in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opnemen: u legt vast dat de werknemer tijdens zijn dienstverband of na het beëindigen ervan niet voor zichzelf of voor anderen (de concurrent!) soortgelijk werk mag verrichten. Vermeld daarbij wel voor welke periode en welk gebied dat eventueel geldt. Let op: Neemt u een concurrentiebeding op in het arbeidscontract, formuleer de functieomschrijving dan niet te ruim, maar juist wat strakker. De rechter zal dan minder snel geneigd zijn het concurrentiebeding te ruim uit te leggen.

Overige bedingen die vaak in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen zijn:

 • Uitvindingsbeding
 • Geheimhoudingsplicht
 • Verbod op nevenwerkzaamheden
 • Verplichting tot overwerk
 • Verplichting tot het verrichten van werkzaamheden op een andere tijd en locatie dan gebruikelijk.

  0
  Je winkelwagen