is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Btw plicht ja of nee?

Btw plicht ja of nee?

Ben ik als stichting btw-plichtig?

Dat hangt af van de activiteiten, en van de omvang van de omzet. Dus ook als de stichting niet op winst is gericht, kun je toch btw moeten afdragen. Die moet je dus ook in rekening brengen.

Btw afdragen en aftrekken

Alle ondernemers moeten btw in rekening brengen. Van die in rekening gebrachte btw mogen zij de btw aftrekken die zij hebben betaald aan andere leveranciers. Het saldo dragen zij af.

De eerste vraag is dus: is de stichting een ondernemer?

Voor de btw wordt als ondernemer aangemerkt:

  • Ieder die geheel zelfstandig, dus niet in loondienst, een bedrijf of beroep uitoefent.
  • Personen die duurzaam een zaak, zoals bijvoorbeeld een pand (een clubgebouw) of een stuk grond (een sportveld) exploiteren.
BTW

De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jouw concrete situatie of je wel of niet btw-plichtig bent.

Hiervoor gelden overigens andere voorwaarden dan aan het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Is er sprake van ondernemerschap dan moet jouw organisatie btw afdragen over de diensten die je verricht of de goederen die je verkoopt.

Btw-plicht kan ook een voordeel zijn, als je afdraagt mag je het ook aftrekken van de goederen en diensten die je afneemt.

Deels btw plichtig

Het kan zijn dat je alleen voor bepaalde goederen of diensten die je verleent btw-plichtig bent, denk bijvoorbeeld aan:

Je hoeft dan alleen btw af te dragen over dat bepaalde onderdeel en niet over het totale aantal goederen en diensten.

Let op! In dat geval mag je ook alleen posten aftrekken van de producten en diensten die jij voor dat onderdeel aanschaft.

Vrijstellingen

De stichting hoeft niet altijd met de btw te maken te krijgen. Voor een aantal leveringen en diensten (prestaties) geldt een vrijstelling. Dit betekent dat over deze prestaties geen btw in rekening hoeft te worden gebracht én dat ook geen aftrek of teruggaaf mogelijk is.

Naast algemene vrijstellingen bestaat er ook de Kleine Ondernemers Regeling. Die houdt in dat kleine ondernemers geen btw hoeven te betalen. De grens is in 2024 € 20.000. Is jouw omzet lager dan hoef je niets af te dragen. Je hoeft die dan ook niet in rekening te brengen aan jouw klanten.

Sociale en culturele diensten

Ook kan jouw stichting een vrijstelling krijgen voor de levering en het verlenen van diensten op het sociale en culturele vlak. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden:

  •  De organisatie mag geen winst beogen.
  •  De vrijstelling mag niet meebrengen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord.

Deze laatste eis geeft in de praktijk veel moeilijkheden. Om die reden wijst het Ministerie van Financiën de vrijgestelde prestaties aan.

Overige vrijstellingen

De volgende inkomsten zijn per definitie vrijgesteld van btw:

  • Inkomsten uit toto- en lottoactiviteiten en de opbrengst van de Grote Clubactie.
  • Het verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen en het verstrekken van spijzen en dranken, genees- en verbandmiddelen aan die personen. Deze vrijstelling geldt alleen indien geen winst wordt beoogd.
  • Diensten door van overheidswege erkende organisatie voor algemeen jeugdwerk.
  • Het wettelijk geregeld en het aangewezen onderwijs.

Welke btw-tarieven gelden er?

Bij goederen en diensten is sprake van drie btw-tarieven 21% (hoog), 9% en 0% (laag).

Belastingdienst

Als je een stichting opricht moet dit worden aangemeld bij de Belastingdienst. Dit om te beoordelen voor welke belastingen jij als rechtspersoon belastingplichtig bent. Als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel hoef je de stichting niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. De KvK geeft jouw gegevens door aan de Belastingdienst.

Daarbij wordt dan ook bepaald of je btw-plichtig bent. Maar het kan natuurlijk zijn dat je niet bent ingeschreven, of andere activiteiten gaat ontplooien die invloed kunnen hebben op jouw btw-plicht of vrijstelling.

    is een dienst van Notarian