is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Hoe hef ik mijn stichting op?

Hoe hef ik mijn stichting op?

Het bestuur kan besluiten de stichting op te heffen. Je hebt daar geen notaris bij nodig. Wel moet je notulen maken van het besluit tot opheffen en een wijziging bij de Kamer van Koophandel.

Stichting opheffen

Er zijn verschillende mogelijkheden om een stichting op te heffen. Het stichtingsbestuur kan besluiten de stichting te ontbinden. Dit doet ze met een ontbindingsbesluit. Deze hele snelle manier van opheffen noemt men een turbo liquidatie.

Maar er kan ook een tijdstip of omstandigheid in de statuten staan wanneer de stichting zal ophouden te bestaan. De stichting houdt dan van rechtswege op te bestaan.

In het stappenplan Opheffen Stichting kan je stap voor stap zien wat je moet regelen.

Hoe hef ik een stichting op?

Snelle opheffing, turbo liquidatie

Je kan de stichting heel snel opheffen, in het jargon een turbo liquidatie. Als je als bestuur zeker weet dat er geen schuldeisers bestaan. Dat opheffingsbesluit kan je dan per direct nemen. In dat besluit constateert het bestuur dat er geen schulden meer zijn. Ook geeft ze een bestemming aan een eventueel nog aanwezig batig saldo. Hierna kan de stichting ontbonden bij gebrek aan baten.

De stukken van de stichting moeten dan nog wel bewaard. Je bent als bestuurder nu persoonlijk aansprakelijk als er achteraf toch schuldeisers blijken te bestaan.

Turbo liquidatie voor stichting mét onderneming

Vanaf 15 november 2023 geldt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Deze wetswijziging brengt een extra verplichting met zich mee voor stichtingen met een onderneming. Deze stichtingen kunnen nog steeds gebruik maken van de turboliquidatie, maar er geldt een verantwoordings- en bekendmakingsverplichting. Dat houdt in dat er bepaalde stukken bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd moeten worden, binnen 14 dagen nadat het ontbindingsbesluit is genomen. Je moet de volgende stukken inleveren bij de KvK:

 • Een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waar in de rechtspersoon is ontbonden;
 • De jaarrekeningen over voorafgaande boekjaren, voor zover deze nog niet openbaar zijn gemaakt;
 • Een beschrijving van:
  • de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding;
  • de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; en
  • de redenen waarom een schuldeiser geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven.

Dit is opgenomen in artikel 2:19a en 2:19b van het Burgerlijk Wetboek.

Stichting met schulden

Zijn er schulden in de stichting, dan kun je niet kiezen voor de turbo-opheffing. Als er meer schuldeisers zijn dan bezittingen moet je dat eerst netjes afhandelen. Doe je dat niet dan loop je een risico op persoonlijke aansprakelijkheid.

Afronding door vereffening

In het besluit van het bestuur komt te staan wie de afhandeling van de opheffing zal uitvoeren. Die persoon of organisatie noemen we de vereffenaar. Ook moet worden besloten wie en waar de administratie van de stichting gaat bewaren. Bij ontbinding van de stichting wordt het nog aanwezige vermogen vereffend. Schulden worden betaald en bezittingen verkocht.

De vereffenaar maakt openbaar bekend dat er een voornemen is om de stichting op te heffen. Daarin roept de stichting eventuele schuldeisers op om zich te melden.

Vermogen van de stichting

Wat doe je met het overblijvende vermogen van de stichting? Wat kan je nog doen met dat geld. Een eventueel resterend saldo moet overeenkomstig de statuten uitgekeerd, ten behoeve van het doel van de stichting. Het overschot mag niet naar de bestuurders gaan. Tenzij dat juist als bestemming in de statuten is opgenomen.

Heeft de stichting een ANBI status? Dan moet het vermogen bij opheffing naar een andere stichting die een vergelijkbaar doel heeft. Dit is om te voorkomen dat met ANBI ontvangen gelden verdwijnen naar een niet ANBI instelling.

Langdurige opheffing met eindbalans

De vereffenaar maakt een eindbalans op en deponeert deze bij het handelsregister van de KvK. Hij kondigt in een landelijk dagblad aan dat de stichting zal worden opgeheven. Na verloop van twee maanden – en zonder dat een crediteur heeft geprotesteerd – mag de vereffenaar het saldo van de stichting uitkeren. Pas als er geen bekende baten meer aanwezig zijn, houdt de stichting op te bestaan en wordt zij uitgeschreven.

Bewaren archief

Let op dat je de boeken en bescheiden van de stichting zeven jaar moet bewaren. Hiervoor moet je een bewaarder aanwijzen. Je kunt nu de stichting uitschrijven bij het handelsregister.

Stappenplan opheffen stichting

 1. Lees de statuten

  De eerste stap die je moet nemen is het doornemen van de statuten. Hierin staat beschreven hoe je de stichting kan opheffen. Meestal staat er in de statuten dat er een bepaalde zware meerderheid van het bestuur in moet stemmen met het opheffen van de stichting.

 2. Bezittingen van de stichting

  In de statuten staat aangegeven wat er met de bezittingen van de stichting moet gebeuren. Het moet worden besteed aan het doel van de stichting.
  Gaat het om een ANBI stichting? Dan moet het vermogen aan een andere stichting met de ANBI status worden overgemaakt.

 3. Bewaren van documenten

  Alle documenten van de stichtingen moeten 7 jaar bewaard blijven. Dat mag ook digitaal. Er moet een persoon zijn aangewezen die dit gaat bewaren, de bewaarder. Die persoon komt in het handelsregister te staan. Als er later nog vragen zijn over de documenten van de stukken kunnen die bij de bewaarder worden opgevraagd.

 4. Het bestuur neemt een besluit tot opheffing

  Het bestuur moet een besluit nemen over de opheffing. Dit moet zijn vastgelegd in notulen. In de notulen komt te staan dat de bestuurders hebben besloten de stichting op te heffen.

 5. Doorgeven aan de Kamer van Koophandel

  De opheffing van de stichting geef je online door aan de Kamer van Koophandel. Bij de KvK vind je een formulier dat je kan invullen. Let op: vul in dat de stichting geen baten meer heeft op het moment van ontbinding. Dat is ook correct, want voor de daadwerkelijke ontbinding hebben jullie alles afgehandeld.

 6. Bankrekening opheffen

  Heeft jouw stichting een bankrekening? Dan moet je aan de bank doorgeven dat de stichting is opgeheven. Geef ook aan waar de bank het resterende saldo naar over kan maken.

 7. ANBI status afmelden

  Had jouw stichting de ANBI status? Dan moet je binnen acht maanden bij de Belastingdienst melden dat de stichting is opgeheven. Je vraagt formeel een beëindiging van de ANBI status aan.

is een dienst van Notarian