is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Stichting met schulden opheffen

Stichting met schulden opheffen

Hoe hef ik een stichting op als er schulden zijn?

Je wilt de stichting opheffen maar er zijn schulden. De stichtingsbestuurders gaan eerst alle schuldeisers aanschrijven en geven de schuldeisers aan welk deel van de vordering zij kunnen betalen. Als de schuldeisers hier niet mee akkoord gaan kunnen de stichtingsbestuurders het faillissement aanvragen. De curator gaat het vermogen van de stichting verdelen en heft de stichting op.

Stichting opheffen

Als er geen schulden zijn, kan je de stichting snel opheffen. Dat kan met een turbo-liquidatie. Als er achteraf schulden blijken te zijn, zijn de bestuurders hier wel aansprakelijk voor. Als je weet dat er schulden zijn, kan je dus geen gebruik maken van de turbo-liquidatie.

schulden

Wat als je de stichting wilt opheffen en er zijn schulden? Hoe hef je de stichting dan op en wie moet de schuldeisers betalen?

Stichting met schulden, faillissement aanvragen

Als de stichting meer schulden heeft dan baten, dan moeten de stichtingsbestuurders het faillissement van de stichting aanvragen. De stichting kan niet zomaar worden opgeheven met onbetaalde schulden. Als je dat wel doet dan loop je het risico dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent.

De bestuurders vragen het faillissement aan bij de rechtbank. Als de stichting aan de voorwaarden voldoet, verklaart de rechtbank de stichting failliet. De bestuurders zelf worden niet failliet verklaard. Nadat het faillissement is uitgesproken benoemt de rechtbank een curator. De curator gaat na welke schulden er zijn en zal elke schuldeiser aanschrijven. Als er nog vermogen aanwezig is in de stichting, gebruikt de curator dat om de schuldeisers te betalen.

De curator gaat na hoe de schulden zijn ontstaan. Als dat komt door onbehoorlijk bestuur van een stichtingsbestuurder, dan kan de curator die bestuurder aansprakelijk stellen.

Als er niets meer over is zal de curator een eindverslag bij de rechtbank indienen. De rechtbank kan het faillissement dan beëindigen. De curator zorgt voor de opheffing van de stichting.

Toch geen faillissement

In sommige gevallen kan de stichting ook worden opgeheven zonder een faillissement aan te vragen. Dat is het geval als alle schuldeisers bekend zijn en zij instemmen met een vereffening zonder faillissement. De bestuurders moeten dan alle schuldeisers aanschrijven en aangeven welk deel van de schuld de stichting nog wel kan aflossen.

Het nadeel van een faillissement is namelijk dat er ook een curator bij betrokken is die loon ontvangt voor zijn werkzaamheden. Dit loon komt uit de faillissementsboedel en gaat voor op de schuldeisers. Als de schuldeisers dus instemmen met een vereffening zonder faillissement, ontvangen zij in de meeste gevallen een groter deel van hun vordering. Omdat er niets naar een curator gaat.

Overige vereisten

Gaan de schuldeisers akkoord met een vereffening zonder faillissement? Dan moeten de stichtingsbestuurders zelf nog een ontbindingsbesluit nemen en de stichting opheffen.

Bij het opheffen van een stichting moet je ook rekening houden met de volgende vereisten:

  • De stichting uitgeschrijven bij de Kamer van Koophandel;
  • Als de stichting een ANBI-status had, gelden er aanvullende vereisten voor de opheffing. Dat is voornamelijk het geval als er vermogen overblijft na de opheffing;
  • De administratie van de stichting 7 jaar bewaren. De bestuurders kunnen daar iemand voor aanwijzen.

    is een dienst van Notarian