is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Steunstichting met SBBI status oprichten

Steunstichting met SBBI status oprichten

Hoe richt ik een steunstichting met SBBI status op?

Om een steunstichting SBBI op te richten moet je eerst een stichting oprichten die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je gaat hiervoor langs een notaris. Als de stichting is ingeschreven meld je de stichting aan bij de Belastingdienst.

Steunstichting met SBBI status

Een steunstichting SBBI is een stichting. Deze stichting is speciaal opgericht ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. De steunstichting zamelt geld in. Om als stichting in aanmerking te komen voor een steunstichting SBBI moet je voldoen aan bepaalde, door de Belastingdienst vastgesteld, voorwaarden.

Stappenplan steunstichting SBBI oprichten

Om een steunstichting SBBI op te richten, zal je eerst een stichting moeten oprichten. Deze stichting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om als steunstichting SBBI te worden aangemerkt.

Je gaat eerst statuten en een huishoudelijk reglement opstellen. Deze statuten worden gecontroleerd door een notaris. De notaris zal de statuten passeren en de stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel. In het huishoudelijk reglement worden de regels voor het bestuur opgenomen. Deze hoeven niet langs de notaris. Een huishoudelijk reglement is overigens niet verplicht.

Vervolgens meld je de stichting aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt of de stichting aan de voorwaarden voldoet om aangemerkt te kunnen worden als steunstichting SBBI.

Als de stichting is opgericht kan de stichting een bankrekening openen. Maak ook een begroting. De stichting moet namelijk kosten maken voor het inzamelen van geld. Stel vast welke kosten die zijn en hoeveel de stichting eraan kan besteden.

De Belastingdienst publiceert ook een overzicht van opgerichte steunstichtingen.

Voorwaarden oprichten steunstichting SBBI

 • De ondersteunde SBBI moet actief zijn op het gebied van sport of muziek;
 • De steunstichting is opgericht voor eenmalige uitgave of investering bij een jubileum;
 • Er mag maximaal één steunstichting worden aangemeld per jubileum;
 • Het doel van de inzameling moet duidelijk zijn vermeld;
 • Bij de geldinzameling moet duidelijk zijn om welk kalenderjaar het gaat;
 • Het ingezamelde geld moet in het kalenderjaar van het jubileum of het kalenderjaar ervoor of erna zijn besteed;
 • De steunstichting voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De steunstichting mag aan haar leden alleen een vergoeding geven voor de gemaakte onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld voor de door hen verrichte werkzaamheden voor de stichting. Andere vergoedingen zijn niet toegestaan;
 • De werkzaamheden van de steunstichting mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Eisen aan de statuten

De statuten van de steunstichting SBBI moeten minimaal de volgende gegevens bevatten:

 • Het kalenderjaar waarin de stichting wil worden aangemerkt als steunstichting SBBI. Dit kan maximaal één kalenderjaar zijn;
 • De naam, adresgegevens en het RSIN/fiscaal nummer van de ondersteunde SBBI;
 • Het doel, namelijk: het inzamelen van geld ter ondersteuning van een SBBI op het gebied van sport of muziek;
 • Hoe het ingezamelde geld wordt besteed, namelijk: een incidentele investering of een unieke uitgave ter gelegenheid van een jubileum van de SBBI;
 • Een omschrijving van de investering of uitgave; en
 • De toezegging dat het geld dat overblijft uitgekeerd wordt aan een ANBI.
  e-boekhouden.nl

  is een dienst van Notarian