is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Periodieke donaties

Periodieke donaties

Wat is het voordeel van periodieke donaties?

Een periodieke donatie levert zekerheid op voor de stichting en de donateur kan de donatie aftrekken bij de belastingaangifte. Je moet wel minimaal 5 jaar de donatie doen en deze schriftelijk vastleggen.

Wat is een periodieke donatie

Een periodieke donatie (of meerjarige schenking) is een donatie die je steeds herhaald. Je moet je minimaal voor vijf jaar vastleggen. Bijvoorbeeld elk jaar. Een onderhandse overeenkomst is al voldoende, je hoeft niet langs een notaris. De overeenkomst sluit je met degene die de donatie ontvangt.

periodieke

Hoe zit dat fiscaal en wat is het voordeel

Een periodieke donatie heeft fiscale voordelen. Maar dan moet de donatie wel aan een aantal eisen voldoen:

 • Je moet de donatie ieder jaar daadwerkelijk overmaken. Een toezegging is niet voldoende. Of je de donatie in één keer doet of in termijnen staat je vrij.
 • Je stelt eerst het contract op, en daarna maak je de donatie over. Je kan niet achteraf het contact opstellen of een donatie als onderdeel van een reeks donaties benoemen. In het contract moet staan wanneer de periodieke donatie stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar.
 • Jaarlijks geef je hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. Minimaal 5 jaar, langer mag ook.
 • De donatie gaat naar een instelling met de ANBI status (algemeen nut beogende instelling), een culturele ANBI. Deze voorwaarden vind je op de site van de Belastingdienst.
 • Je hebt de gift niet in contanten gedaan.
 • Je krijgt niets in ruil voor de periodieke donatie.

Bij overlijden stopt de donatie automatisch. Ook als je in de overeenkomst had opgenomen dat die nog een aantal jaar, of voor onbepaalde tijd, door zou lopen.

Voordeel voor de ontvanger

Goede doelen zoals stichtingen hebben vaak meerjarige uitgaven. Zij werken met plannen voor de komende jaren. Indien zij voor meerdere jaren een financiële toezegging ontvangen kunnen zij daar rekening mee houden. Het geeft ze meer zekerheid. Daarnaast kunnen de kosten voor het werven van donaties relatief hoog zijn. Als vaststaat dat zij voor een aantal jaren donaties zullen ontvangen, scheelt dat in de wervingskosten.

Uitvoering door de stichting

De periodieke schenking moet zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen de donateur en de stichting. De stichting moet de overeenkomst voorzien van een uniek nummer en ook ondertekenen. De Belastingdienst noemt dit een transactienummer. “Het transactienummer is het nummer waaronder de instelling deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer uniek zijn. De instelling of vereniging mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.

Zorg dat de donatie wordt betaald!

De donateur die zich voor vijf jaar vastlegt heeft recht op een belastingaftrek. Bij een culturele ANBI zelfs op een belastingvoordeel. Je moet als instelling wel zorgen dat die donatie betaald wordt. Zorg dus dat je een automatische incasso krijgt van de periodieke donateur. Heb je die niet, zorg dan dat je voor het einde van het jaar controleert of alle periodieke donaties ook daadwerkelijk hebben betaald.

Het staat de donateur vrij om te besluiten de donatie jaarlijks, maandelijks of op een andere manier te betalen. De donatie moet wel daadwerkelijk zijn betaald binnen het kalenderjaar. De fiscus gaat uit van het kasprincipe, dus daadwerkelijk betaald.

Verschil tussen periodieke en gewone donatie

Een periodieke donatie is aftrekbaar bij de belastingaangifte. Een gewone gift alleen als je de drempelwaarde aan giften passeert. Dat heeft dus minder snel een fiscaal voordeel. Bij een culturele ANBI is er zelfs een aftrekbaarheid op 125% van de donatie.

Je zou als je een fors bedrag per jaar doneert ook kunnen opteren voor sponsoring. Het verschil tussen een donatie en een sponsorbijdrage is dat de donateur niets terugkrijgt. De sponsor ontvangt een tegenprestatie. Dat kan van alles zijn. Bekijk per situatie wat fiscaal het meest aantrekkelijk is, voor de donateur of sponsor.

Waarom zelf een contract opstellen?

In het model dat wij hanteren zijn enkele extra waarborgen opgenomen voor degene die de donatie doet. Deze extra waarborgen houden in dat de donaties stoppen als bepaalde omstandigheden zich voordoen. In het contract zijn de volgende situaties beschreven waaronder de donatie stopt:

 • Het goede doel verliest zijn ANBI status. Je mag de betaalde donaties nog wel aftrekken, maar alleen voor de periode dat je niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was.
 • Het goede doel krijgt een andere doelstelling.
 • Jij raakt werkloos of hebt om een andere reden plotseling minder geld tot je beschikking.

Deze extra waarborgen staan niet in de modellen van de Belastingdienst.

  e-boekhouden.nl

  is een dienst van Notarian