is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Besluit met algemene stemmen

Besluit met algemene stemmen

Wat is een besluit met algemene stemmen?

Een besluit met algemene stemmen betekent dat een besluit alleen aangenomen kan worden als alle aanwezige bestuurders hetzelfde stemmen. Dus als er unaniem is gestemd.

Algemene stemmen

Algemene stemmen

In de statuten van een stichting staat soms dat een bepaald besluit met algemene stemmen moet worden genomen. Het stichtingsbestuur heeft de bevoegdheid (en de taak) om te besluiten over belangrijke zaken die de stichting betreffen. In de statuten staat uit hoeveel personen het stichtingsbestuur bestaat. Normaal gesproken heeft elke bestuurder één stem. Het is ook mogelijk om aan een bestuurder meer dan één stem toe te kennen.

Besluit met algemene stemmen

Met algemene stemmen betekent dat een besluit doorgang vindt (wordt aangenomen) als alle aanwezige bestuursleden hetzelfde stemmen. Dus als ze unaniem stemmen. Dit is bij heel belangrijke zaken het geval. Bijvoorbeeld bij de opheffing van de stichting, of een wijziging van de doelstellingen.

Quorum

De statuten kunnen daarnaast regels bevatten over de vraag hoeveel bestuurders bij de stemming aanwezig moeten zijn. De eis hoeveel mensen aanwezig moeten zijn in een vergadering noem je de quorumeis. Er moet dan aan het quorum zijn voldaan om een geldig besluit te kunnen nemen.

In theorie heb je dus twee verschillende eisen:

  • hoeveel bestuursleden moeten er minimaal in de vergadering zijn
  • hoeveel bestuursleden moeten er minimaal instemmen met het besluit.

Toch besluiten nemen

De meest eenvoudige manier om toch een besluit te nemen is bij volmacht. De bestuursleden die niet naar de vergadering kunnen komen geven een volmacht. Daarin geven ze een bestuurslid dat wel aanwezig is een volmacht om namens hen te stemmen.

Wil je dat een besluit niet (meer) hoeft te worden genomen met algemene stemmen terwijl de statuten dat wel voorschrijven? Dan kan je via de notaris een statutenwijziging doorvoeren.

    Lees meer over Bestuur

    is een dienst van Notarian