Missie en doelstellingen op papier

Missie en doelstellingen op papier

Missie en doelstellingen op papier

Wat is de missie en doelstelling?

Welke koers ga je varen? Zet de missie en de doelstellingen op papier.

  • Missie: Wat is de bestaansgrond van de stichting? Waarom is de stichting op aarde? Probeer de missie van de stichting zo kort en krachtig mogelijk op papier te zetten: beperk je tot de absolute hoofdlijnen. Een goede missie is voor iedereen begrijpelijk, is tijdloos, geeft het doel op lange termijn aan, en motiveert en verbindt de medewerkers van de stichting. Vaak staat in de missie ook aangegeven wat de doelgroep is, en wat de stichting voor die doelgroep wil betekenen. De missie vertelt niet wát de stichting doet, maar wel waarom.
  • Doelstelling: Op basis van de missie kan een situatie worden beschreven die de stichting binnen afzienbare tijd wil bereiken. Het bereiken van die situatie is de doelstelling. De doelstelling is goed omlijnd, uitdagend, ambitieus, maar ook realistisch en haalbaar.

Doelstelling

Is de stichting nog in oprichting, dan kunnen doelstellingen op een andere manier geformuleerd worden dan wanneer de stichting volwassen is geworden. Beginnende stichtingen hebben behoefte aan doelstellingen die mensen motiveren, die mensen samenbinden, die mensen tot actie aanzetten. We spreken dan van ‘magie’-doelen. Professionaliseert de stichting, dan worden doelen ‘smart’ geformuleerd. Die doelstellingen zijn meer geschikt om mensen op af te rekenen. Kies dus een manier van formuleren die bij de levensfase van de stichting past. En pas op dat je niet doorschiet in het streven ‘professioneel’ te zijn. Doelstellingen moeten het werk leuk en interessant maken, en niet aanvoelen als een dwangbuis.

Een goede doelstelling is concreet. Een doelstelling die geformuleerd is als ‘Onze stichting streeft ernaar kinderen een betere toekomst te geven …’ is niet concreet. Welke kinderen? Beter dan wat? Toekomst … over 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar? Formuleer liever doelstellingen die meetbaar zijn: ‘Onze stichting streeft ernaar binnen een termijn van twee jaar ten minste 250 kinderen in weeshuizen in ….’

Concrete, meetbare, tijdgebonden doelstellingen scheppen duidelijkheid. Ambitieuze, relevante doelstellingen geven bestuursleden en andere medewerkers het gevoel dat ze zinvol bezig zijn. Haalbare doelstellingen voorkomen teleurstellingen in de toekomst. En ze vormen een goede basis voor het opstellen van de statuten.

In de statuten

Heb je de missie en de doelstelling(en)van jouw stichting geformuleerd, dan is het opstellen van de statuten een stuk eenvoudiger geworden. Soms worden de geformuleerde missie en doelstellingen 1-op-1 in de statuten opgenomen. In de meeste gevallen wordt de missie 1-op-1 overgenomen, maar worden de doelstellingen ruimer geformuleerd en wordt in grote lijnen aangegeven hoe dit doel bereik zal worden.

Bestuursleden en andere medewerkers van de stichting zijn nou eenmaal gebonden aan de statuten. Doen zich veranderingen in de situatie voor, dan moeten de statuten aangepast. En dat kost geld. Het is daarom een goed gebruik de doelstellingen iets ruimer te formuleren (niet: ‘weeskinderen helpen’, maar bijvoorbeeld ‘het helpen van kindertehuizen, weeskinderen en kinderen die daar het meest behoefte aan hebben’).

Meestal wordt ook de volgende toevoeging gebruikt:
‘… en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’

Tip:
Het is een goed idee de missie van de stichting op de website te plaatsen.

    0
    Je winkelwagen