is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Alles wat je wil weten over de vennootschapsbelasting

Alles wat je wil weten over de vennootschapsbelasting

Moet de stichting vennootschapsbelasting betalen?

De stichting moet vennootschapsbelasting betalen als de stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet de stichting aan een aantal vereisten voldoen.

Vennootschapsbelasting en de stichting

De vennootschapsbelasting is een jaarlijkse belasting over de winst van de stichting. In bepaalde gevallen moet de stichting vennootschapsbelasting (Vpb) afdragen. Dat is het geval als de stichting een onderneming drijft. Daarvoor moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan:

vennootschapsbelasting
 1. De stichting heeft een winstoogmerk.
 2. De stichting neemt deel aan het economisch verkeer.
 3. Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal.

Omdat alle drie de voorwaarden moeten gelden zijn veel stichtingen niet vennootschapsbelastingplichtig. Het streven naar winst ontbreekt namelijk meestal, of is van zo’n ondergeschikte betekenis dat er geen sprake is van een onderneming.

Daarnaast is een stichting vennootschapsbelasting verschuldigd indien zij activiteiten ontplooit waarmee zij concurreert met ondernemers.

Of uw organisatie een onderneming drijft, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De criteria zijn verder uitgewerkt in de rechtspraak.

Winstoogmerk

Winstoogmerk betekent dat de stichting als doel heeft om winst te willen maken. Een bedrijf, zoals een BV of coöperatie, heeft per definitie een winstoogmerk. Meestal heeft een stichting geen winstoogmerk.

Het behalen van winst hoeft geen streven te zijn van de stichting, het ligt aan de feitelijke omstandigheden. De bepalingen in de statuten zijn hierbij niet altijd doorslaggevend.

Economisch verkeer

Er is sprake van deelname aan het economische verkeer als de stichting naar buiten toe treedt. Als de stichting uitsluitend activiteiten verricht voor degenen die aangesloten zijn bij de stichting, is er officieel geen sprake van deelnemen aan het economisch verkeer.

Omdat een stichting geen leden of deelnemers kent, zal deze dan ook eerder diensten aan derden leveren en deelnemen aan het economisch verkeer.

Een uitzondering op ‘deelname aan het economisch verkeer’ is de zogenoemde ‘besloten kring‘. Er is sprake van een besloten kring als er uitsluitend activiteiten worden verricht voor degenen die aangesloten zijn bij de stichting. Dan zal geen sprake zijn van deelnemen aan het economisch verkeer.

Maar, ook hier geldt dat voor de vaststelling of sprake is van belastingplicht afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval.

Er zijn een aantal criteria om te voldoen aan de ‘besloten kring’:

 • Het verrichten van diensten aan een besloten groep, welke groep niet of nauwelijks kan wijzigen, neigt naar de kwalificatie dat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer;
 • Wanneer echter eenvoudig toegetreden kan worden tot de besloten groep om alsnog tegen betaling diensten te ontvangen, kan wel sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer;
 • Richten de verleende diensten zich uitsluitend op de algemene belangenbehartiging van de deelnemers? Dan is geen sprake van deelname aan het economisch verkeer;
 • Is sprake van het tegen betaling, ook wanneer geen sprake is van betaling per dienst maar bijdrage van een jaarbedrag, verrichten van individuele diensten ten behoeve van de leden, dan is weer wel sprake van deelname aan het economisch verkeer.

Duurzame organisatie van arbeid en kapitaal

De derde voorwaarde is dat de stichting een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal moet zijn. Dat houdt in dat de activiteiten van de stichting niet eenmalig moeten zijn, maar dat er sprake is van continuïteit van de activiteiten.

Arbeid en kapitaal wordt al snel aangenomen wanneer de stichting activiteiten verricht.

Wat is belast?

Er wordt bij het belasten gekeken naar twee soorten vermogen. De stichting kan twee soorten activiteiten hebben, bijvoorbeeld een aantal met winstoogmerk en een aantal zonder winstoogmerk. Hier horen twee soorten vermogens bij:

 • Ondernemingsvermogen;
 • Privévermogen (het vermogen dat wordt gebruikt voor de niet-ondernemersactiviteiten).

Is het vermogen niet opgebouwd uit ondernemingswinst, dan is het privé-vermogen en hoort het niet tot het belastbare bedrag.

Ondernemingswinst

Lastiger is het als het vermogen wel uit ondernemingswinst bestaat. De vraag is dan of er sprake is van tijdelijke of blijvende liquide middelen.

 • Zijn de overschotten tijdelijk, dan behouden ze hun functie in de onderneming. Ze worden tot het ondernemingsvermogen gerekend en zijn dus belastbaar.
 • Zijn de overschotten blijvende liquide middelen, dan zal doorgaans het gehele vermogen tot ondernemingsvermogen worden gerekend en belastbaar zijn als de organisatie alleen ondernemersactiviteiten ontplooit.

Hier kan je tegenin brengen dat de stichting naast ondernemingsactiviteiten andere activiteiten ontplooit en daarvoor niet belastingplichtig is. Deze stelling wint aan kracht indien het in de statuten staat en ook feitelijk wordt uitgevoerd.

Om (toekomstige) problemen te voorkomen kan hiervoor de overdracht van activiteiten gewenst zijn. Naast overdracht van de ondernemingsactiviteiten aan bijvoorbeeld een besloten vennootschap, kan ook gedacht worden aan overdracht van activiteiten aan een andere stichting.

Vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden kan de stichting in aanmerking komen voor vrijstelling op de vennootschapsbelasting. Dat is het geval als de fiscale winst in een jaar:

 • niet hoger is dan € 15.000; of
 • hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger is dan € 75.000.

Houd bij het berekenen van de fiscale winst rekening met het volgende:

 • Uitgaven die de stichting doet als bestemming van de winst, kun je niet aftrekken.
 • Giften die de stichting doet, kunt u niet aftrekken als zakelijke kosten.
 • Giften aan ANBI’s zijn wel gedeeltelijk (of soms zelfs geheel) aftrekbaar.

Weten met welke belastingen de stichting nog meer te maken krijgt? Lees dan ook dit bericht over de verschillende soorten belastingen. Daarnaast vind je bij de Belastingdienst meer informatie over de vennootschapsbelasting voor stichtingen.

  is een dienst van Notarian