Archive: Woordenboek

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan deze status toekennen aan een stichting. Als de stichting de ANBI status heeft kan de stichting fiscaal gunstig giften aftrekken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde...

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur is het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de stichting. De taak van het bestuur is om de doelstelling en de organisatie van de stichting vorm te geven. In de statuten staan de taken van het bestuur...

Rooster van aftreden

Een rooster van aftreden is een rooster waarin staat wanneer een bestuurder is begonnen met de functie en wanneer de bestuurder zal aftreden. In de statuten staat hoelang een bestuurder een bepaalde functie kan hebben. Na die periode kan de...

Decharge

Decharge is het jaarlijkse besluit waarbij het bestuur van de stichting een bestuurder ontslaat van aansprakelijkheid. Daarmee keurt het bestuur het financiële beleid van de bestuurder goed. Het bestuur kan de bestuurder niet meer achteraf...

Stichtingsbestuurder

Een stichtingsbestuurder is een persoon die de stichting bestuurt en deel uitmaakt van het stichtingsbestuur. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, neemt besluiten (volgens de statuten) en verzorgt de dagelijkse gang van zaken. De eerste...

Verklaring omtrent het gedrag

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring wordt door de overheid afgegeven. Het is een verklaring waaruit blijkt dat jouw verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Bij de beoordeling kijkt...

Bestuursbesluit

Een bestuursbesluit is iedere beslissing die is genomen door het stichtingsbestuur. Bij een formeel besluit is dat vastgelegd in notulen. Die kunnen zijn opgesteld van een hele vergadering of van het concrete besluit. Bij sommige besluiten moet het...

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon. Deze wordt door middel van een akte bij de notaris opgericht. Een stichting heeft geen leden, maar bestuurders. Je kan alleen of met meerdere personen een stichting oprichten. Een stichting kan ook worden...

Statuten

De statuten zijn een formeel stuk. Ze maken onderdeel uit van de akte van oprichting. In de statuten staan de regels en bepalingen van de stichting. Zoals de naam, doelstelling, plaats en vestiging, regels omtrent besluitvorming, statutenwijziging...

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het is een aanvulling op de statuten. Het verschil met de statuten is dat het huishoudelijk reglement niet door de notaris is vastgelegd. De statuten gaan...

Je winkelwagen