Het belonen van bestuursleden

Het belonen van bestuursleden

Het belonen van bestuursleden
Geen beloning

Voor de meeste organisaties is het betalen van het bestuur niet aan de orde, omdat er voldoende bestuurders zijn die het voor niets willen doen. Vaak zijn er ook onvoldoende financiële middelen voorhanden om tot betaling over te gaan. Het betalen van bestuurders kan bovendien leiden tot gezagsverlies, omdat leden en andere bestuurleden kunnen oordelen dat deze er op uit is er zelf beter van te worden. De beloning kan in dat geval de integriteit van de bestuurders aantasten.Onkostenvergoeding

U kunt bestuurders tegemoetkomen in de vorm van een onkostenvergoeding. U kunt ervoor kiezen de werkelijke kosten (reis- en verblijfskosten bijvoorbeeld) te betalen. Een andere optie is het belonen in de vorm van vacatiegeld (een vaste bestuursvergoeding per vergadering). Het is in dit geval gebruikelijk om alle bestuursleden hetzelfde bedrag te geven. Alleen waneer een bestuurslid niet naar behoren functioneert, kan het vacatiegeld worden ingetrokken. De hoogte van het bedrag is vrij, zolang dit niet bovenmatig is. Leg het vacatiegeld in ieder geval in de statuten vast. Vacatiegeld is onbelast zolang het bedrag niet boven de € 150 per maand of € 1500 op jaarbasis komt.

Lees hierover meer in het artikel
De vrijwilligersregeling. Boven dat bedrag moet de bestuurder het opgeven aan de Belastingdienst.
Declaraties op uurbasis

Een andere vorm van honorering is die waarin de bestuurder op basis van de door hem verrichte werkzaamheden een declaratie indient, bijvoorbeeld op uurbasis.

Maar let op! De bestuurder maakt zichzelf hiermee tot een betaalde medewerker, zonder dat de daarvoor verantwoordelijke functionaris (zoals normaalgesproken bijvoorbeeld de directeur) daarover zeggenschap heeft. Dit kan tot lastige situaties leiden.

Voorbeeld uit de statuten van Vereniging Natuurmonumenten:
Artikel 15: Bezoldiging
De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.