is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen

Waarom een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?

Je kan met een VOG als organisatie controleren of er geen bezwaren zijn om een vrijwilliger aan te stellen. Je kan hiermee risico’s niet uitsluiten, maar wel iets beter controleren.

Vrijwilligers die niet deugen

De meeste vrijwilligers zijn een aanwinst voor de organisatie. Helaas zit er ook wel eens een rotte appel tussen. De gevolgen kunnen heel ernstig zijn. Denk aan seksueel misbruik, diefstal, witwassen. Hoe kan je als organisatie je hier tegen wapenen? Dat kan bijvoorbeeld door van alle vrijwilligers een VOG te vragen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) stond vroeger ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het is echter geen bewijs van goed gedrag. Het is aan verklaring dat er geen veroordeling bekend is. Hiermee heb je dus geen garantie dat de persoon die de VOG overlegt ook geschikt is voor de functie.

De VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Een VOG wordt meestal gevraagd bij functies waarbij vrijwilligers of medewerkers werken met kwetsbare personen (zoals kinderen), vertrouwelijke gegevens en geld.

Er is een Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOGnp) en voor rechtspersonen (VOGrp).

VOG voor vrijwilligers

Je kunt jouw vrijwilligers om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als jullie werken met jonge kinderen. Jouw organisatie kan zelf beoordelen of een VOG nodig is.

Aanvragen VOG

Als je van een vrijwilliger of lid een VOG verlangt, ligt de verantwoordelijkheid van de aanvraag bij jou. VOG’s worden verstrekt door de dienst Justis.

Als je de VOG online wilt voorbereiden, moet jouw organisatie zich met eHerkenning identificeren. Je vult de gevraagde gegevens in. De Dienst Justis stuurt een e-mail stuurt naar de persoon waarvoor je de aanvraag indient. Die persoon moet zich identificeren met DigID.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) onderzoekt of de persoon geen strafbare gedragingen op zijn of haar naam heeft staan. Als wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt gekeken of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Binnen vier weken ontvang je de VOG.

Je kan de aanvraag voor een VOG ook schriftelijk indienen. Dat doe je bij de gemeente. Hier is een formulier voor beschikbaar. Het is iets duurder dan de aanvraag digitaal.

Gratis VOG

Er is de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Op www.gratisvog.nl vindt je alle informatie over deze regeling.​

Je kan als organisatie een verzoek indienen voor een gratis VOG. Jouw organisatie wordt eenmalig beoordeeld. Daarna heb je altijd recht op een gratis VOG, voor alle medewerkers en vrijwilligers.

Verklaring voor jouw stichting

Stichtingen kunnen soms zelf een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) nodig hebben. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen, het afsluiten van een contract of als ze lid willen worden van een brancheorganisatie. Je moet een vertegenwoordiger aanwijzen die de aanvraag indient. Dit kan een bestuurder of beheerder zijn, die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging.

Toekenning VOGrp

Als je een VOGrp aanvraagt kijkt de dienst Justis of jouw stichting geen strafbare feiten heeft verricht. Het onderzoek omvat ook of alle werknemers op sleutelposities, zoals bestuurders of directieleden in aanraking met justitie zijn geweest.

Als er strafbare feiten zijn gevonden, kijkt het COVOG in hoeverre deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Binnen maximaal acht weken na de aanvraag ontvang je de VOGrp.

    is een dienst van Notarian