Woordenboek

 • ANBI
  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst kan deze status toekennen aan een stichting. Als de stichting de ANBI status heeft kan de stichting fiscaal gunstig giften aftrekken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde voor de ANBI status is dat het in de statuten staat en dat er minimaal 3 bestuurders zijn. Er […]
  Lees meer
 • Bestuursbesluit
  Een bestuursbesluit is iedere beslissing die is genomen door het stichtingsbestuur. Bij een formeel besluit is dat vastgelegd in notulen. Die kunnen zijn opgesteld van een hele vergadering of van het concrete besluit. Bij sommige besluiten moet het bestuur rekening houden met de regels die gelden voor de stichting. Die regels zijn vastgelegd in de […]
  Lees meer
 • Decharge
  Decharge is het jaarlijkse besluit waarbij het bestuur van de stichting een bestuurder ontslaat van aansprakelijkheid. Daarmee keurt het bestuur het financiële beleid van de bestuurder goed. Het bestuur kan de bestuurder niet meer achteraf aansprakelijk stellen. In de statuten kun je een regeling opnemen voor het verlenen van decharge. Decharge heeft alleen interne werking. Dus binnen […]
  Lees meer
 • Huishoudelijk reglement
  Het huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het is een aanvulling op de statuten. Het verschil met de statuten is dat het huishoudelijk reglement niet door de notaris is vastgelegd. De statuten gaan altijd voor op het huishoudelijk reglement. En het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. […]
  Lees meer
 • Rooster van aftreden
  Een rooster van aftreden is een rooster waarin staat wanneer een bestuurder is begonnen met de functie en wanneer de bestuurder zal aftreden. In de statuten staat hoelang een bestuurder een bepaalde functie kan hebben. Na die periode kan de bestuurder worden herbenoemd. Of de bestuurder zal aftreden. Het stichtingsbestuur maakt zelf het rooster van […]
  Lees meer
 • Statuten
  De statuten zijn een formeel stuk. Ze maken onderdeel uit van de akte van oprichting. In de statuten staan de regels en bepalingen van de stichting. Zoals de naam, doelstelling, plaats en vestiging, regels omtrent besluitvorming, statutenwijziging en het opheffen van de stichting. De statuten moeten door de notaris opgesteld en ondertekend zijn Wil je […]
  Lees meer
 • Stichting
  Een stichting is een rechtspersoon. Deze wordt door middel van een akte bij de notaris opgericht. Een stichting heeft geen leden, maar bestuurders. Je kan alleen of met meerdere personen een stichting oprichten. Een stichting kan ook worden opgericht door een andere rechtspersoon. Het doel van de stichting staat in de statuten. Meestal is dit […]
  Lees meer
 • Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur is het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de stichting. De taak van het bestuur is om de doelstelling en de organisatie van de stichting vorm te geven. In de statuten staan de taken van het bestuur. In de statuten staat ook welke bestuurder welke bevoegdheid heeft en of het bestuur gezamenlijk […]
  Lees meer
 • Stichtingsbestuurder
  Een stichtingsbestuurder is een persoon die de stichting bestuurt en deel uitmaakt van het stichtingsbestuur. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, neemt besluiten (volgens de statuten) en verzorgt de dagelijkse gang van zaken. De eerste stichtingsbestuurder(s) staan in de statuten. Als een bestuurder wisselt gaat dit via de Kamer van Koophandel. In beginsel is de stichting […]
  Lees meer
 • Verklaring omtrent het gedrag
  Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring wordt door de overheid afgegeven. Het is een verklaring waaruit blijkt dat jouw verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Bij de beoordeling kijkt Justis of er strafbare feiten op jouw naam staan die een risico vormen voor de […]
  Lees meer

0
Je winkelwagen