is een dienst van Notarian

is een dienst van Notarian

Woordenboek

 • ANBI
  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een status die een stichting kan hebben. De Belastingdienst kan deze status toekennen aan een stichting. Als de stichting de status heeft kan de stichting fiscaal gunstig giften aftrekken van de belasting. Een belangrijke voorwaarde voor de ANBI status is dat het in de statuten staat […]
  Lees meer
 • Belastingdienst
  De Belastingdienst, ook wel fiscus genoemd, is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid. De dienst is belast met het innen van belastingen en het verwerken van toeslagen. De Belastingdienst houdt zich bezig met alle soorten belastingen, zowel voor ondernemers als voor particulieren. Dus ook voor stichtingen. Voor het publiek bekende onderdelen zijn bijvoorbeeld De Belastingtelefoon. De Belastingdienst heef een grote en informatieve website.
  Lees meer
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een stichtingsbestuurder voor de handelingen die hij/zij verrichten. Het gaat om de handelingen die hij/zij als bestuurder van de stichting verricht. De stichting heeft rechtspersoonlijkheid, dus in beginsel is de stichting aansprakelijk. Als een bestuurder onbehoorlijk bestuur verricht, dan is de bestuurder wel zelf aansprakelijk en niet de stichting. In […]
  Lees meer
 • Bestuursbesluit
  Een bestuursbesluit is iedere beslissing die is genomen door het stichtingsbestuur. Bij een formeel besluit is dat vastgelegd in notulen. Die kunnen zijn opgesteld van een hele vergadering of van het concrete besluit. Bij sommige besluiten moet het bestuur rekening houden met de regels die gelden voor de stichting. Die regels zijn vastgelegd in de […]
  Lees meer
 • Bestuursverslag
  Het bestuursverslag bevat de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Het bevat een toelichting op de cijfers. Deze vind je terug in de jaarstukken van de stichting. Het bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf bevatten. Daarin legt het bestuur van de stichting verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Na het vaststellen van […]
  Lees meer
 • Centraal Bureau Fondsenwerving CBF
  Het CBF (de volledige naam is alleen nog in enkele juridische stukken in gebruik) houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Een Erkend Goed Doel is een organisatie die is onderworpen aan dit toezicht en eraan voldoet. Het CBF is een onafhankelijke organisatie die al jaren deze taak uitoefent. De goedkeuring is van een […]
  Lees meer
 • Decharge
  Decharge is het jaarlijkse besluit waarbij het bestuur van de stichting een bestuurder ontslaat van aansprakelijkheid. Daarmee keurt het bestuur het financiële beleid van de bestuurder goed. Het bestuur kan de bestuurder niet meer achteraf aansprakelijk stellen. In de statuten kun je een regeling opnemen voor het verlenen van decharge. Decharge heeft alleen interne werking. Dus binnen […]
  Lees meer
 • Donateur
  Een donateur is iemand die een bijdrage/donatie geeft aan een organisatie. Het doel van de donatie is om de organisatie te helpen haar doel te bereiken. De donateur kan een persoon of bedrijf zijn. De donatie kan verschillende vormen hebben. Denk aan een geldbedrag, goederen of een donateur die zijn diensten aanbiedt aan de organisatie.
  Lees meer
 • Donatie
  Een donatie is een bijdrage van een donateur. Een organisatie, zoals een stichting, kan ook een donatie ontvangen. Je kunt doneren in geld, maar ook in goederen of je diensten aanbieden aan de organisatie. Dan ga je (gratis) een aantal uur voor de organisatie werken. Als je doneert aan een organisatie met de ANBI status, […]
  Lees meer
 • Fuseren
  Fuseren is het samengaan van twee of meer organisaties. Deze organisaties gaan na de fusie verder als één organisatie. Fuseren kan op verschillende manieren. Eén van de bestaande organisaties neemt het vermogen van de andere organisatie over. De tweede organisatie houdt dan op te bestaan. Of beide organisaties houden op te bestaan en richten samen […]
  Lees meer
 • Handelsregister
  Het Handelsregister is een register waarin alle rechtspersonen staan ingeschreven, ook stichtingen. Het doel van het register is om het handelsverkeer te ondersteunen. In het register zijn de formele kenmerken van een organisatie terug te vinden. Denk hierbij aan het adres, de bestuurders en de bevoegdheden van de bestuurder. De Kamer van Koophandel beheert dit […]
  Lees meer
 • Handlichting
  Handlichting is het door de rechter verlenen van bevoegdheden aan een zestien- of zeventienjarige minderjarige die anders alleen toekomen aan meerderjarigen. Een minderjarige kan geen stichting oprichten. Via handlichting kunnen zestien of zeventienjarigen dat wel doen. Handlichting vraagt de minderjarige aan bij de kantonrechter. Bij misbruik van de verleende handlichting kan de rechter het (op verzoek van […]
  Lees meer
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat iedere bestuurder in het geheel aansprakelijk is. Als er bijvoorbeeld één schuldeiser is en drie schuldenaren (stichtingsbestuurders), dan kan de schuldeiser bij elke schuldenaar 100% van de schuld opeisen. Een stichtingsbestuurder kan hoofdelijk aansprakelijk zijn als er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een bestuurder kan dit voorkomen als hij/zij kan bewijzen […]
  Lees meer
 • Huishoudelijk reglement
  Het huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van de stichting. Het is een aanvulling op de statuten. Het verschil met de statuten is dat het huishoudelijk reglement niet door de notaris is vastgelegd. De statuten gaan altijd voor op het huishoudelijk reglement. En het reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. […]
  Lees meer
 • Jaarstukken
  De stichting maakt elk jaar de jaarstukken. Het is een verzamelnaam en geen juridisch begrip. Het is een verzameling van documenten over de financiële situatie van de stichting. De jaarstukken bevat de jaarrekening, het bestuursverslag, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. De jaarstukken worden tijdens de jaarvergadering besproken.
  Lees meer
 • Jaarvergadering
  De stichting houdt jaarlijks een jaarvergadering. Dat is een vergadering waarin de belangrijkste besluiten worden genomen door het stichtingsbestuur. Tijdens de jaarvergadering wordt het afgelopen jaar besproken en de plannen voor het komende jaar. In de jaarvergadering worden de jaarstukken vastgesteld.
  Lees meer
 • Kamer van Koophandel
  Als de stichting is opgericht wordt deze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze organisatie heeft verschillende taken. De eerste taak is het bijhouden van het handelsregister. Met natuurlijk het verschaffen van een uittreksel handelsregister. De tweede taak is het behartigen van de belangen van ondernemers in de regio. Daarnaast geeft de KvK advies aan ondernemers en startende ondernemers. Er zijn bijeenkomsten cursussen. De Kamer van […]
  Lees meer
 • Minderjarige
  Een minderjarige is iemand die een bepaalde leeftijd nog niet heeft bereikt. In Nederland is dat achttien jaar. Daarna ben je meerderjarig. Minderjarigen hebben minder rechten dan meerderjarigen. De belangrijkste is dat zij geen rechtshandelingen kunnen uitvoeren. Zo kunnen ze geen overeenkomsten aangaan en ook geen stichting oprichten. Onder omstandigheden kan een rechter aan minderjarigen […]
  Lees meer
 • Natuurlijk persoon
  Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Een natuurlijk persoon heeft rechten en plichten en kan rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten, of een rechtspersoon vertegenwoordigen. Zoals het vertegenwoordigen van een stichting. Een stichtingsbestuurder kan, als natuurlijk persoon, de stichting vertegenwoordigen. Een rechtspersoon wordt gelijkgesteld met een natuurlijk persoon. Dit staat in […]
  Lees meer
 • Notulen
  De notulen bevatten de aantekening van de bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat het bestuur heeft besproken tijdens de vergadering en welke afspraken er zijn gemaakt. Meestal is het geen letterlijk of gedetailleerd verslag, maar staan de belangrijkste punten en besluit opgesomd in de notulen. Het is niet wettelijke verplicht om te notuleren bij […]
  Lees meer
 • Ontbinding
  De ontbinding van een rechtspersoon houdt in dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Dit wordt ook wel liquidatie van de rechtspersoon genoemd. Een rechtspersoon kan niet zomaar worden ontbonden. Eerst moet er een ontbindingsbesluit worden genomen. Een ontbindingsbesluit is een besluit van het stichtingsbestuur. In de statuten van de stichting staat hoe de stichting ontbonden […]
  Lees meer
 • Opheffen
  Een stichting opheffen betekent dat de stichting ophoudt te bestaan. Om een stichting te kunnen opheffen is een opheffingsbesluit van het stichtingsbestuur nodig. Juridisch wordt dit ook wel ontbinding van de rechtspersoon genoemd. Lees ook: Hoe hef ik mijn stichting op?
  Lees meer
 • Penningmeester
  Een penningmeester zit in het bestuur van de stichting. De taak van de penningmeester is om de financiën van de stichting te regelen. In de statuten staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Deze taken en bevoegdheden kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven. Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het stichtingsbestuur. In een huishoudelijk reglement kan je verder vorm geven aan de […]
  Lees meer
 • Quorum
  Het quorum is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan gelden bij het nemen van een besluit bij een rechtspersoon, de stichting. Het quorum houdt in dat het besluit pas geldig is, als er bij de stemming een minimum aantal personen aanwezig is. Het quorum kan in de statuten van de rechtspersoon zijn opgenomen. Door zo’n voorwaarde […]
  Lees meer
 • Rechtspersoon
  Een stichting is een rechtspersoon. Het is een juridische constructie waardoor een organisatie rechten en plichten kan bezitten. De rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Daardoor kan de stichting dingen kopen en overeenkomsten aangaan. Een rechtspersoon wordt bij de notaris opgericht en heeft altijd statuten. Deze statuten kan je opvragen bij de Kamer van […]
  Lees meer
 • Rooster van aftreden
  Een rooster van aftreden is een rooster waarin staat wanneer een bestuurder is begonnen met de functie en wanneer de bestuurder zal aftreden. In de statuten staat hoelang een bestuurder een bepaalde functie kan hebben. Na die periode kan de bestuurder worden herbenoemd. Of de bestuurder zal aftreden. Het stichtingsbestuur maakt zelf het rooster van […]
  Lees meer
 • Secretaris
  Een secretaris maakt deel uit van het stichtingsbestuur. De taak van de secretaris is om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten van de stichting kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen. Deze taken kunnen in het huishoudelijk reglement specifieker zijn beschreven. De secretaris is niet wettelijke verplicht om te notuleren bij bestuursvergaderingen. Zo’n taak kan bijvoorbeeld wel in het huishoudelijk reglement zijn […]
  Lees meer
 • Sponsor
  Een sponsor is een persoon of een organisatie (zoals een bedrijf) die een stichting steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen. Dit kunnen bijvoorbeeld goederen zijn, of iemand die een aantal uur voor de stichting komt werken. Dit doet de sponsor meestal in ruil voor reclame. Sponsoring kan eenmalig zijn, of er […]
  Lees meer
 • Statuten
  De statuten zijn een formeel stuk. Ze maken onderdeel uit van de akte van oprichting. In de statuten staan de regels en bepalingen van de stichting. Zoals de naam, doelstelling, plaats en vestiging, regels omtrent besluitvorming, statutenwijziging en het opheffen van de stichting. De statuten moeten door de notaris opgesteld en ondertekend zijn Wil je […]
  Lees meer
 • Statutenwijziging
  Een statutenwijziging is het wijzigen van de statuten van de stichting. Voor een statutenwijziging moet je langs de notaris, dat kan je niet zelf. De notaris maakt een nieuwe notariële akte en schrijft deze in bij het Handelsregister. Belangrijke wijzigingen in de structuur van de stichting kunnen reden zijn om de statuten te (moeten) wijzigen. […]
  Lees meer
 • Stichting
  Een stichting is een rechtspersoon. Deze wordt door middel van een akte bij de notaris opgericht. Een stichting heeft geen leden, maar bestuurders. Je kan alleen of met meerdere personen een stichting oprichten. Een stichting kan ook worden opgericht door een andere rechtspersoon. Het doel van de stichting staat in de statuten. Meestal is dit […]
  Lees meer
 • Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur is het bestuur van de stichting. Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de stichting. De taak van het bestuur is om de doelstelling en de organisatie van de stichting vorm te geven. In de statuten staan de taken van het bestuur. In de statuten staat ook welke bestuurder welke bevoegdheid heeft en of het bestuur gezamenlijk […]
  Lees meer
 • Stichtingsbestuurder
  Een stichtingsbestuurder is een persoon die de stichting bestuurt en deel uitmaakt van het stichtingsbestuur. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting, neemt besluiten (volgens de statuten) en verzorgt de dagelijkse gang van zaken. De eerste stichtingsbestuurder(s) staan in de statuten. Als een bestuurder wisselt gaat dit via de Kamer van Koophandel. Een wijziging van bestuurder is […]
  Lees meer
 • Subsidie
  Een subsidie is een financiële steun. Meestal vanuit de overheid. Om subsidie te kunnen ontvangen moet de stichting aan bepaalde eisen voldoen. De eisen kunnen verschillen per subsidie. Lees deze dus altijd goed door voordat je een subsidie aanvraag indient. Dan is de kans groter dan de subsidie wordt toegewezen. Subsidie is iets anders dan […]
  Lees meer
 • UBO-register
  Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner-register) is een openbaar register dat onderdeel uitmaakt van het Handelsregister. In dit register is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een stichting is. Hierdoor kan je achterhalen welke natuurlijke persoon (mensen dus), belanghebbende zijn in een rechtspersoon. Het UBO-register maakt deel uit van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Omdat het een openbaar register is, kan […]
  Lees meer
 • Ultimate Beneficial Owner UBO
  De UBO (ultimate beneficial owner) is de uiteindelijke belanghebbende van een juridische organisatie, dus ook bij stichtingen. Een UBO is een natuurlijk persoon, een mens van vlees en bloed. Dus niet een rechtspersoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (stemrecht) of feitelijke zeggenschap in de stichting. Ook de begunstigden van meer […]
  Lees meer
 • Vereffening
  Vereffening is het vermogen van een rechtspersoon, na ontbinding of opheffing, verdelen. Als een stichting wordt ontbonden, en er is vermogen, moet dat vereffend worden. Dat wordt gedaan door een vereffenaar. Een vereffenaar kan worden aangewezen door de rechtbank of kan in de statuten zijn opgenomen. Is dat niet het geval, dan is het stichtingsbestuur […]
  Lees meer
 • Verklaring omtrent het gedrag
  Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring wordt door de overheid afgegeven. De VOG vraagt de stichting of de vrijwilliger aan. Het is een verklaring waaruit blijkt dat het verleden van de vrijwilliger of bestuurder geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Bij de beoordeling kijkt Justis […]
  Lees meer
 • Voorzitter
  De voorzitter maakt onderdeel uit van het stichtingsbestuur. De taak van de voorzitter is om bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe. In de statuten kan de taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder zijn beschreven. Zo kan bijvoorbeeld in de statuten zijn opgenomen […]
  Lees meer

is een dienst van Notarian